Mobileye, an Intel Company

מובילאיי למען הקהילה

קול קורא לערבות הדדית ומנהיגות חברתית בתקופת משבר הקורונה

המועד להגשת בקשות חלף ואין להגיש עוד בקשות. הבקשות שהוגשו נבדקות כעת ע"י מובילאיי והודעה תימסר למבקשים בהקדם. אנו מודים לכל הלוקחים חלק בהתמודדות עם המשבר הנוכחי. 

© 2020 Mobileye Vision Technologies Limited. All Rights Reserved.